Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

AddysgLlety'r Barnwr a'r Cwricwlwm Cenedlaethol

Mae Llety'r Barnwr yn adnodd ac yn brofiad dysgu amhrisiadwy i Addysg Gynradd, Uwchradd ac Uwch. Mae'n ddelfrydol ar gyfer astudio'r Fictoriaid o fewn y Cwricwlwm Cenedlaethol a gallwch wneud hyn o sawl persbectif: cymdeithasol; diwylliannol; technolegol; gwleidyddol ac esthetig. Gall y myfyrwyr gymharu sawl agwedd ar y gorffennol â rhai'r presennol, a defnyddio ein polisi 'Ymarferol' i gael profiad o'r gwahaniaethau yma drostyn nhw eu hunain.

Hanes yn eich dwylo

Mae Llety'r Barnwr yn dŷ Fictoraidd lle mae pethau'n gweithio go iawn ac mae'n hynod oherwydd bod ymwelwyr yn gwbl rhydd i gyffwrdd â phopeth. Rydyn ni'n mynd ati i annog ymwelwyr i eistedd i lawr, edrych mewn droriau, pwmpio dŵr, arbrofi â chyfarpar y gegin a hyd yn oed

Sandford Award 2010

gorwedd ar y gwelyau i weld a ydyn nhw'n gyfforddus. (Byddai'n well gennym ni pe baech chi ddim yn defnyddio'r comodau!). Mae hyn yn hynod werthfawr wrth greu amgylchedd digyffro a symbylol i ddysgu ynddo.

The Sandford Award For Heritage Education 2005 & 2010  

 

Bywyd y Gwas a'r Forwyn - CA1 a CA2 Ar gael gydol y flwyddyn

Mae'r Barnwr yn dod i'w dŷ heno 'ma, ac mae'r gweision a'r morynion yn rhuthro o gwmpas yn paratoi ei ystafelloedd ar ei gyfer, ond mae gwir angen help arnyn nhw os ydyn nhw am orffen eu tasgau mewn pryd. Gallwch chi ymuno â Mr Luggar y gŵr cadw tŷ, Mari'r forwyn ddiwyd a'r gogyddes yn ein sesiynau cwbl rhyngweithiol, a chael profiad o fywyd go iawn y gwas a'r forwyn.

 Plentyn yn chwarae

Ymhlith y gweithgareddau mae:

Gyda'r forwyn - paratoi ystafelloedd preifat y Barnwr gan ddefnyddio dulliau glanhau traddodiadol, llenwi'r baddon a gwneud y gwely. Gyda'r Gŵr Cadw Tŷ - paratoi'r goleuadau o'r cyfnod a gosod y bwrdd cinio anferth Gyda'r Gogyddes - llunio bwydlen ar gyfer pryd yr hwyr, briwio, trefnu a llawer iawn o sgwrio! Ac yn olaf... taith i'r celloedd tywyll ac ystafell fawr y llys.
Mae sesiynau'n para 2.5 awr, ond mae modd eu hestyn neu gwtogi arnyn nhw i fod yn addas at eich gofynion chi.

Gallwch chi gael egwyl yn eich sesiwn i gael cinio bach.
£4.95 y plentyn. Oedolion sy'n dod gyda nhw, yn rhad ac am ddim

Bywyd y Gwas a'r Forwyn

Dim darllenydd pdf? Cliciwch yma

 

ClownsLlyfr Lloffion Nadolig Fictoraidd- CA1 a CA2 

16 Tachwedd - 18 Rhagfyr 2015

Fis Rhagfyr 1870, roedd gweision a morynion Llety'r Barnwr yn brysur yn paratoi ar gyfer y Nadolig. Roedd aroglau pwdin Nadolig yn treiddio trwy'r tŷ wrth iddyn nhw hongian garlantau o gelyn ac eiddew dros y lle tân yng ngolau cynnes y goleuadau nwy.

Mae Llety'r Barnwr, sydd wedi'i adfer i edrych yn drawiadol, yn eich gwahodd i gael profiad o Nadolig Fictoraidd go iawn. Gallwch chi gyfarfod â gweision a morynion y tŷ prysur yma, a byddan nhw'n eich tywys trwy sesiwn addysgiadol ac adloniadol llawn gweithgareddau a thrafodaeth, gan ddiweddu â gemau Fictoraidd, adrodd straeon ac anrheg draddodiadol oddi wrth y gweision a'r morynion. Ymhlith y pynciau dan sylw fydd yr ystyr a'r traddodiadau wrth wraidd deuddeng niwrnod Nadolig; addurniadau; bwyd; anrhegion; pantomeim; difyrion a sut roedd y dathliadau'n amrywio rhwng y dosbarthiadau cymdeithasol. I'ch croesawu fe fydd tanau'n rhuo ac addurniadau traddodiadol y Nadolig.

Bydd y sesiynau'n para 2.5 awr. £4.95 y plentyn, gan gynnwys anrheg.
Oedolion sy'n dod gyda nhw, yn rhad ac am ddim. RYDYM YN ARGYMELL YN GRYF EICH BOD YN ARCHEBU LLEOEDD YN FUAN.

Llyfr Lloffion Nadolig Fictoraidd

Dim darllenydd pdf?  Cliciwch yma

 

horn lanternByw Heb Drydan - CA2 a CA3 Ar gael gydol y flwyddyn

Bydd un o'r gweision neu'r morynion yn eich tywys ar daith yn dangos bywyd y meistr ar y naill begwn a bywyd y gwas ar y pegwn arall yn oes Fictoria, gan ddweud wrthych chi am bob un o'r ystafelloedd a dangos sut roedden nhw'n gallu rhedeg tŷ heb gymorth dyfeisiau modern. Fe fydd yna gyfle i'r disgyblion helpu â thasgau domestig.
Bydd y sesiynau'n para 2 awr. £3.95 y plentyn. Oedolion sy'n dod gyda nhw, yn rhad ac am ddim

 

Lleisiau o'r Gorffennol - CA3 ac Addysg Uwch- ar gael gydol y flwyddyn

Mae taith sain ardderchog yn caniatáu ichi grwydro trwy'r ystafelloedd Fictoraidd, gyda thrigolion y tŷ yn eich tywys. O Mari, y forwyn ddiwyd, i Richard Lister Venables - Cadeirydd yr Ynadon a chyflogwr y dyddiadurwr enwog Francis Kilvert, i enwi ychydig yn unig - byddwch chi'n cael eich tywys ar siwrnai drwy fywyd mewn tŷ Fictoraidd, yn rhannu eu cwynion a'u llawenydd, ac yn clywed eu meddyliau preifat a'u huchelgeisiau. Mae Mr Venables (wedi'i bortreadu gan Robert Hardy) yn hel atgofion am yr holl newidiadau y mae wedi'u gweld yn ei fywyd - y rheilffordd, ffotograffiaeth, golau nwy i enwi ond ychydig; mae Mari yn blino cario dŵr i fyny 41 o risiau o'r pwmp i'r baddon; mae'r gogyddes yn dangos lle mae'r gweision a'r morynion yn byw ac yn gweithio, tra bod William Morgan druan yn cwyno i Gwnstabl Rogers am y llygod mawr yn ei gell. Cymeradwyir y sesiwn yma'n fawr ar gyfer plant hŷn ac oedolion sy'n astudio pobl oes Fictoria.

Dylech chi ganiatáu 1.5 awr ar ei chyfer. Bydd aelod o staff yn hebrwng pob carfan a fydd yn mynd ar y daith sain, a bydd yn helpu pryd bynnag y bydd angen, yn ateb unrhyw gwestiynau ac yn dwyn eich sylw at fanylion diddorol. Neu, fe allwch chi gael arweinydd personol i dywys eich grŵp trwy'r adeilad. £3.95 y plentyn.

 

Fe welwn ni chi yn y Llys!

Pa fath bynnag o daith y byddwch chi'n ei dewis, bydd yn rhaid ichi ddod o flaen eich gwell! Mae gan yr Ystafell Llys ei phrofiad sain ei hun sy'n caniatáu ichi glustfeinio ar dreial go iawn o'r 1860au wrth i leisiau yn amrywio o'r Barnwr i'r ffelon atseinio o amgylch yr ystafell. Mae 'Lladrad Hwyaid Lanshay' yn delio â diflaniad adar penodol o fferm yn nhref gyfagos Tref-y-clawdd, (achos sy'n ddigrif iawn oherwydd bod crwyn hwyaid yn cael eu dangos yn y llys er mwyn profi mai'r rhain oedd yr hwyaid dan sylw), gyda chanlyniadau difrifol i'r cyhuddedig. Mae'r treial yma'n para 20 munud a gallwch chi wrando ar gymaint neu gyn lleied ag y mynnwch.

 

A oes gennych chi unrhyw syniadau eich hun?

A oes yna unrhyw beth yr hoffech chi wybod am dŷ Fictoraidd go iawn, neu roi cynnig arno mewn tŷ o'r fath? Rydyn ni'n fodlon ceisio cynnwys unrhyw syniadau, yn amrywio o goginio a glanhau i ail‑greu treialon cyfan! Rhowch wybod i ni beth yr hoffech chi ei weld (gan gofio nad oes gennym ni nifer fawr o staff).

Mae gan Lety'r Barnwr hefyd gasgliad o deganau Fictoraidd y gallwn ni eu defnyddio i adeiladu sesiynau o'u hamgylch, os bydd cais am hynny.

Os hoffech chi i ni greu cysylltiad rhwng eich ymweliad a phynciau eraill rydych chi'n eu hastudio yn yr ysgol, rhowch wybod i ni - mae gennym ni, er enghraifft, gasgliad o arteffactau, dillad, offer a nwyddau masnach y Rhyfel Byd Cyntaf a'r Ail Ryfel Byd.

seaside jigsaw

 

 

Gwneud yn fawr o'ch ymweliad â Llety'r Barnwr

Dyma ychydig o nodiadau ac awgrymiadau a fydd yn eich helpu i wneud yn fawr o'ch sesiwn gyda ni.


Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n neilltuo digon o amser ar gyfer eich ymweliad

Er bod y sesiynau'n para 2.5 awr, ni fyddwn ni'n eich cicio allan! Bydd y rhan fwyaf o grwpiau'n treulio amser ar ôl eu sesiwn yn cael cinio bach ac yn edrych o amgylch y siop. Rydyn ni hefyd yn ddigon bodlon ichi dreulio amser gyda'ch myfyrwyr yn edrych o amgylch, yn cymryd nodiadau ac ati wedyn. Dydyn ni ddim yn argymell bod y plant yn cymryd nodiadau yn ystod y sesiynau, gan ein bod ni'n gwneud yn siŵr eu bod nhw'n gweithio'n galed, a phur anaml fyddan nhw heb rywbeth i'w wneud â'u dwylo!


Cinio Bach

Os ydych chi am gael eich cinio bach yma, mae'n bosib y byddwn ni'n gofyn ichi fwyta yn Neuadd y Gweision a'r Morynion, sy'n addas ar gyfer y rhai sy'n helpu yn y tŷ! Byddwn ni'n darparu bag ar gyfer sbwriel. Bydd rhai grwpiau'n ceisio dod â phecynnau cinio sy'n cynnwys dim ond pethau y byddai'r Fictoriaid wedi'u bwyta.


Cyfleusterau Eraill

Mae'r siop yn gwerthu detholiad o eitemau bychain sy'n addas ar gyfer plant, gan gynnwys llechi a phensiliau, atgynhyrchiadau o deganau Fictoraidd, cardiau lliwio a llyfrau'n amrywio o 10c i £10.

Mae yna dri thoiled ar y safle (2 Fictoraidd ac 1 modern) a byddwn ni'n gofyn i'r plant cyn y sesiwn ac ar ôl y sesiwn a ydyn nhw am eu defnyddio.


Ychydig o Faw!

Byddwn ni'n rhybuddio'r plant ei bod yn bosib y byddan nhw'n gwlychu ychydig a/neu'n baeddu wrth berfformio'u tasgau. Byddwn ni'n rhoi ffedog morwyn neu fwtler addas i bawb, a bydd hyn yn cadw'r gwaethaf draw! Efallai y byddai'r ymweliad o fudd mwy i'r plant os byddwch chi'n ystyried gofyn iddyn nhw 'wisgo i fyny'. Os hoffech chi gael rhai syniadau ynglŷn â dillad hawdd ac addas y gallai'ch disgyblion eu gwisgo, mae croeso ichi gysylltu â ni.


Rhag ofn y byddwn ni'n sâl!

Yn ystod sesiynau 'Bywyd y Gwas a'r Forwyn' fe fyddwch chi fel arfer yn cyfarfod â gwas a dwy forwyn - y gŵr cadw tŷ, y forwyn fach a'r gogyddes. Fodd bynnag, fe allai salwch, amodau tywydd eithriadol ac ati olygu na fydd un ohonon ni'n gallu bod gyda chi. Os bydd hyn yn digwydd, bydd y lleill yn mabwysiadu tasgau'r un sy'n absennol, h.y. ni fyddwn yn cwtogi ar y gweithgareddau o gwbl. Yn yr un modd, rhowch wybod i ni os ydych chi'n cael trafferth ein cyrraedd - rydyn ni'n deall bod y tywydd weithiau'n gallu rhwystro gwibdaith yn llwyr neu ei gwneud yn anodd dod trwodd - os na fyddwn ni'n gwybod eich bod chi'n wynebu anawsterau, byddwn ni'n eistedd o gwmpas yn ein gwisgoedd yn siarad â ni'n hunain ac yn teimlo braidd yn ddwl.

 

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowWould you wee in your dining room?

    Victorian gentlemen did! Some dining rooms (like ours) had a special cupboard to house a chamber pot so all the gentlemen could go for a wee without leaving the table (once the ladies had left the room, of course!).

     

Historical Handy Hints

Recipes